Podniková ekologie

Odpovědné chování a minimalizace dopadů na životní prostředí by mělo být základem i pro firmy. Ne každá si ale může dovolit vlastního podnikového ekologa a zorientovat se ve všech požadavcích a povinnostech není jednoduché, proto nabízíme službu externího ekologa.

Externí ekolog ohlídá soulad Vašeho podnikání s požadavky ochrany životního prostředí a odhalí potenciální rizika. Od provedení vstupního auditu až po zpracování dokumentace, zákonných hlášení, vedení evidencí, až po přímou komunikaci s orgány státní správy. Nad rámec podnikového ekologa zajistím i legislativní hlídku či odborné školení na zvýšení povědomí o ochraně životního prostředí Vašich zaměstnanců.

  • kontrola souladu Vaší firmy se zákonnými požadavky v oblasti ochrany životního prostředí, v případě odhalení nedostatků podpora při nápravných opatřeních
  • sledování vývoje relevantních právních požadavků v oblasti ochrany životního prostředí, poradenství při uvádění požadavků do praxe a hodnocení souladu s těmito požadavky
  • zpracování dokumentace požadované právními předpisy (žádostí o povolení provozu vyjmenovaných zdrojů znečišťování ovzduší, o vydání integrovaného povolení, provozních řádů zdrojů znečišťování ovzduší, havarijních plánů podle vodního zákona, dokumentace potřebné pro splnění požadavků zákona č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě a o její nápravě atd.)
  • zpracování ročních hlášení (odpady, emise do ovzduší, obaly atd.)
  • udržování a aktualizace dokumentace, např. (protokolů o nezařazení podle zákona č. 224/2015 Sb., pravidel pro nakládání s některými nebezpečnými látkami a směsmi podle novely zákona č. 258/2000 Sb., úpravu značení odpadů a identifikačních listů nebezpečných odpadů podle novely zákona č. 185/2001 Sb. atd.)
  • posouzení stavu ochrany životního prostředí ve Vaší společnosti, které může být použito i jako hodnocení souladu podle požadavků normy ISO 14001
  • podpora při kontrolách se strany státní správy (Odbor životního prostředí MÚ nebo KÚ, ČIŽP atd.)
  • školení zaměstnanců v oblasti ochrany životního prostředí a další služby dle požadavků zákazníka

Odpadové hospodářství –  identifikační listy NO, kategorizace odpadů, prevence vzniku odpadů, žádost o upuštění od třídění, roční hlášení, průběžná evidence odpadů

Obaly – evidence o obalech, čtvrtletní výkaz EKO-KOM, žádost o zapsání na Seznam osob, roční hlášení

Ochrana ovzduší – evidence a kategorizace zdrojů znečišťování ovzduší, povolení provozu, provozní řady, poplatkové hlášení, zpracování bilance organických rozpouštědel (VOC)

Vodní hospodářství – provozní řády a deníky, havarijní plány, povolení k nakládání s vodami, poplatková hlášení

Chemické látky a směsi – bezpečnostní listy, značení a etikety dle REACH a CLP, písemná pravidla pro nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi, školení, zajištění odborně způsobilé osoby pro nakládání s vysoce toxickými chemickými látkami

Dále základní hodnocení rizika ekologické újmy, protokol o nezařazení objektu z hlediska prevence závažných havárií atd.

Integrovaná prevence a omezování znečištění životního prostředí (IPPC) – IPPC upravené zákonem č. 76/2002 Sb., jsou jedním z dalších preventivních nástrojů v oblasti ochrany životního prostředí.  Integrované povolení nahrazuje několik rozhodnutí, vyjádření a souhlasů příslušných správních orgánů. Zpracuji žádost pro vydání či změnu integrovaného povolení, základní zprávu, zprávu o kontrole plnění podmínek integrovaného povolení a hlášení do integrovaného registru znečišťování.

Environmentální systémy (ISO 14001)  zavádění environmentálních systémů do praxe a jejich zlepšování. Zajistím konzultace, vstupní environmentální audit, identifikuji povinnosti a navrhnu nápravná opatření. Dlouhodobě spolupracuji při zavádění či udržování environmentálních systémů, jako je například zpracování rozsáhlé dokumentace nebo školení vedení a zaměstnanců.

Spolupracuji s dalšími poradenskými společnostmi a jsem schopen zprostředkovat kvalitní služby i v oblastech ADR, požární ochrany, bezpečnosti práce, hospodaření s energií atd.

V případě zájmu nás prosím kontaktujte…


počítadlo.abz.cz