Stanovy

Stanovy spolku

I.

Úvodní ustanovení

Název spolku:

Žitel z. s. (dále rovněž „spolek“).

 Sídlo spolku:

Molitorov 10

281 63 Kouřim

 • Žitel z. s. je spolek ve smyslu ustanovení § 214 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, a jako takový je právnickou osobou způsobilou k právnímu jednání.
 • Žitel z. s. je samosprávná, dobrovolná, nepolitická a nezisková organizace založená za účelem naplňování společného zájmu, kterým je:

Vytváření a podpora zdravého a udržitelného životního a sociálního prostředí člověka.

Posláním spolku je zejména:

 1. ochrana životního prostředí;
 2. podpora rodiny;
 3. podpora komunitního způsobu života;
 4. podpora soběstačnosti a seberealizace jednotlivce;
 5. podpora nejen sociálního podnikání;
 6. podpora tradic a tradičních řemesel;
 7. šíření informací naplňujících hlavní společný zájem.
 • Vnitřní organizace spolku, práva a povinnosti členů i volených orgánů spolku se řídí těmito stanovami, které jsou uloženy ve svém úplném znění v sídle spolku.

II.

Činnost spolku

 • Hlavní činnost spolku směřuje k ochraně a uspokojení společných zájmů a naplňování poslání, tak jak jsou stanoveny zejména v čl. I, a to je prováděno zvláště prostřednictvím:
 1. pořádání seminářů, přednášek, kurzů a praktických dílen;
 2. pořádání kulturních a společenských setkání;
 3. poradenské a konzultační činnosti;
 4. realizace projektů směřujících k podpoře poslání spolku;
 5. propagace aktivit spolku, informování veřejnosti prostřednictvím vydávání a distribuce publikací, brožur, letáků a prostřednictvím nových médií;
 6. výzkumem a vzděláváním v oblastech směřujících k naplňování společného zájmu;
 7. spolupráce s jinými subjekty na národní i mezinárodní úrovni;
 8. zapojení dobrovolníků a podpory dobrovolnictví;
 9. vytváření klubů sympatizantů.
 • K podpoře hlavní činnosti vyvíjí spolek dále činnosti vedlejší:
 1. nákup a prodej zboží;
 2. poskytování služeb;
 3. pronájem majetku.
 • Zisk z činnosti spolku lze použít pouze pro spolkovou činnost a správu spolku.

III.

Členství

 • Členství ve spolku je dobrovolné. Členem spolku Žitel z. s. (dále jen „člen“) se může stát každá fyzická osoba starší 18 let, bez rozdílu pohlaví, vyznání, politického a sociálního zařazení, národnosti, rasy a státní příslušnosti. Členství se váže na osobu člena, je nepřevoditelné na jinou osobu a nepřechází na jeho právního nástupce.
 • Fyzická osoba se stává členem spolku ke dni rozhodnutí výboru spolku o přijetí její žádosti o členství. Výbor spolku může odmítnout přijetí žadatele o členství, pokud dojde k většinovému názoru, že přijetím žadatele za člena by bylo nebo mohlo být ohroženo řádného plnění poslání spolku.
 • Výbor spolku může pozastavit přijímání nových členů.
 • Zánik členství:
 • vystoupením člena – členství končí dnem doručení písemného oznámení o ukončení členství výboru;
 • úmrtím člena;
 • vyloučením člena – členství končí dnem doručení rozhodnutí o vyloučení člena ze spolku; výbor spolku má právo vyloučit člena, který závažně porušil povinnost vyplývající z jeho členství (jedná se zejména o porušení zásad a cílů spolku nebo zanedbání členské povinnosti nebo ohrožování řádného plnění poslání spolku) a v přiměřené lhůtě nesjednal nápravu ani po výzvě spolku; výzva se nevyžaduje, nelze-li porušení povinnosti odčinit nebo způsobilo-li spolku zvlášť závažnou újmu;
 • nezaplacením členského příspěvku, pokud je vyžadován, ani v přiměřené lhůtě určené výborem dodatečně ve výzvě k zaplacení se současným upozorněním na tento následek – členství končí prvním dnem následujícím po marném uplynutí dodatečně stanovené lhůty;
 • Členové spolku neručí za případné dluhy spolku.
 • Výbor spolku je povinen vést seznam členů, který je neveřejný. Seznam členů bude veden v elektronické podobě s tím, že zápisy a výmazy týkající se členství osob ve spolku budou provedeny bez zbytečného odkladu po té, co dojde k rozhodné skutečnosti.
 • Práva členů:
 1. účastnit se činnosti spolku;
 2. být pravidelně informován o dění ve spolku;
 3. užívat výhod člena spolku, pokud jsou takové vyhlášeny (např. slevy na účastnických poplatcích);
 4. podávat návrhy, připomínky, vznášet dotazy orgánům spolku a obdržet odpověď na svá podání;
 5. volit a být volen do řídících orgánů spolku.
 • Povinnosti členů:
 1. platit členské příspěvky, pokud jsou vyžadovány;
 2. chránit a zachovávat dobré jméno spolku;
 3. dodržovat stanovy spolku.

 IV.

 Spolupracovníci a sympatizanti spolku

 • Se spolkem mohou na různé úrovni spolupracovat osoby, které sledují stejné nebo podobné cíle jako spolek, ale sami z různých důvodů nejsou jeho členy. Jejich spolupráce se spolkem může být individuální anebo se mohou sdružovat do neformálních skupin. Jedná se o spolupracovníky a sympatizanty spolku.
 • Spolupracovníci a sympatizanti spolku nejsou jeho řádnými členy, nevztahují se na ně práva ani povinnosti členů spolku. Jsou však povinni přijmout kodex, který je v souladu se společným zájmem a posláním spolku Žitel z. s. Kodex připravuje a upravuje výbor spolku Žitel z. s.
 • Součástí kodexu může být povinnost platit pravidelné příspěvky spolku Žitel z. s.
 • Iniciátorem vzniku vazby mezi spolupracovníkem, sympatizantem a spolkem je člen spolku Žitel z. s.
 • Jako znak přijmutí kodexu může být spolupracovníkům a sympatizantům výborem spolku Žitel z. s., zapůjčeno jméno Žitel, které musí být použito jen jako součást názvu (např. Klub sympatizantů spolku Žitel, Kovář spolku Žitel, Cvičení jógy spolku Žitel). Při nedodržování kodexu toto privilegium může být výborem odebráno.
 • Spolupracovníci a sympatizanti, kteří přijali kodex, budou informováni o všech spolkových událostech. Událostí pořádaných spolkem se mohou účastnit za stejných podmínek jako jeho členové, nemají však hlasovací právo na členské schůzi a nemohou být voleni.
 • Spolek může s těmito spolupracovníky a sympatizanty navázat i trvalejší spolupráci. Pro jejich činnost jim může poskytnout zázemí, pomoc, informace, propagační a další materiály a případně na základě rozhodnutí členské schůze, nebo výboru i částečnou nebo plnou úhradu účelně vynaložených nákladů. Spolek může využít těchto osob s jejich předchozím souhlasem jako dobrovolníků při pořádání událostí, které organizuje.

V.

 Orgány spolku

 • Pro zabezpečení činnosti spolku jsou zřízeny následující orgány:
 1. členská schůze;
 2. výbor;
 3. předseda;

 Práva a povinnosti jednotlivých orgánů, způsob vzniku a zániku jejich funkce a průběh jejich jednání je upraven dále ve stanovách.

 • Členská schůze je tvořena shromážděním všech členů spolku, ostatní orgány jsou volené.
 • Funkční období volených orgánů je časově neomezené. Členové volených orgánů spolku, jejichž počet neklesl pod polovinu, mohou kooptovat náhradní členy svého orgánu do nejbližšího zasedání členské schůze. Členství ve volených orgánech zaniká (kromě smrti člena voleného orgánu) odvoláním člena voleného orgánu členskou schůzí pro hrubé porušení jeho povinností.

VI.

Členská schůze

 • Členská schůze je tvořena shromážděním všech členů spolku a je nejvyšším orgánem spolku. Členská schůze projednává činnost spolku za uplynulé období, přijímá zásady činnosti pro období následující, volí volené orgány spolku, hodnotí práci odstupujících orgánů a přijímá další rozhodnutí zásadní důležitosti pro existenci a činnost spolku. Do její působnosti tak náleží:
 1. určení hlavní zaměření činnosti spolku;
 2. rozhodování o změně stanov;
 3. stanovení výše a splatnosti členských příspěvků;
 4. schvalování výroční zprávy o činnosti a hospodaření spolku za uplynulé období předkládané výborem;
 5. schvalování výsledku hospodaření spolku;
 6. volba členů výboru, předsedy;
 7. hodnocení činnosti dalších orgánů spolku i jejich členů;
 8. rozhodování o dobrovolném rozpuštění spolku.
 • Členská schůze je svolávána výborem spolku podle potřeby, nejméně však jednou ročně.
 • Na žádost nejméně jedné třetiny členů spolku musí být svolána mimořádná členská schůze. Výbor je povinen svolat mimořádnou členskou schůzi nejpozději do jednoho kalendářního měsíce od doručení žádosti, která musí obsahovat uvedení důvodu a program mimořádné členské schůze. Nesvolá-li výbor spolku zasedání členské schůze do jednoho kalendářního měsíce od doručení řádné žádosti, může ten, kdo podnět podal, svolat zasedání členské schůze na náklady spolku sám.
 • Právo zúčastnit se členské schůze, právo hlasovat, volit a být volen mají všichni členové spolku. Každý takový člen je oprávněn účastnit se zasedání a požadovat i dostat na něm vysvětlení záležitostí spolku, vztahuje-li se požadované vysvětlení k předmětu zasedání členské schůze. Požaduje-li člen na zasedání sdělení o skutečnostech, které zákon uveřejnit zakazuje nebo jejichž prozrazení by spolku způsobilo vážnou újmu, nelze mu je poskytnout.
 • Pozvánka na členskou schůzi spolu s jejím pořadem, místem a časem zasedání, musí být rozeslána členům nejméně čtrnáct dní před jejím konáním. Pozvánka se rozesílá elektronickou poštou. Místo a čas zasedání se určí tak, aby co nejméně omezovaly možnost členů se ho účastnit. Již svolané zasedání členské schůze lze odvolat nebo odložit.
 • Každý člen má jeden hlas, hlasy všech členů mají stejnou váhu. Členská schůze je schopna usnášet se za účasti nadpoloviční většiny všech členů spolku. Usnesení členská schůze přijímá většinou hlasů přítomných členů. Pokud dojde k situaci, že nadpoloviční většina má sudý počet členů a přesná polovina hlasuje proti druhé polovině, rozhodující hlas má předseda nebo jím pověřená osoba, která řídí jednání členské schůze. Pokud se nesejde nadpoloviční většina všech členů spolku, není hlasování možné.
 • Jednání členské schůze řídí předseda, nebo jím pověřená osoba. Předseda vede zasedání tak, jak byl jeho pořad ohlášen, ledaže se členská schůze usnese na předčasném ukončení. Záležitost, která nebyla zařazena na pořad zasedání při jeho ohlášení, lze rozhodnout jen se souhlasem všech členů spolku oprávněných o ní hlasovat.
 • Výbor zajistí vyhotovení zápisu ze zasedání do třiceti dnů od jejího ukončení. Není-li to možné, vyhotoví zápis ten, kdo zasedání předsedal, nebo koho tím pověřila členská schůze. Ze zápisu musí být patrné, kdo zasedání svolal a jak, kdy se konalo, kdo je zahájil, kdo mu předsedal, jaká usnesení byla přijata a kdy a kým byl zápis vyhotoven. Každý člen spolku může nahlížet do všech zápisů ze zasedání členské schůze, a to v sídle spolku.

VII.

 Výbor

 • Výbor je druhým nejvyšším orgánem a řídí činnost spolku v souladu se stanovami a směrnicemi členské schůze po celé funkční období.
 • Výbor je statutárním orgánem a má 3 členy. Jednat jménem spolku může vždy jen předseda společně s dalším členem výboru.
 • Výbor odpovídá za řádné hospodaření spolku, kontroluje dodržování rozpočtových pravidel, schvaluje změny rozpočtu, dbá na řádnou péči o majetek a zejména za řádné naplňování poslání spolku. Výbor vede a řídí práci spolku v období mezi členskými schůzemi, dohlíží na dodržování stanov, pečuje o jeho rozvoj. Výbor je oprávněn delegovat své pravomoci, o kterých rozhodne, na další členy spolku. Výbor je povinen jednat s péčí řádného hospodáře.
 • Výbor je svoláván předsedou podle potřeby. Výbor je usnášeníschopný pouze za účasti všech jeho členů. Hlasy všech členů výboru mají stejnou váhu. Na schůzi výboru mohou být zváni dle potřeby hosté. Pozvání na schůzi výboru musí být písemné a bude rozesíláno s programem elektronickou poštou nejméně sedm dní před termínem schůze. Odchylky od tohoto ustanovení jsou možné pouze ze závažných důvodů, a pouze pokud to výbor po svém svolání schválí.
 • Předseda je povinen svolat do 15 dnů mimořádnou schůzi výboru, požádá-li jej o to nejméně polovina jeho členů s udáním důvodu svolání a programu schůze.
 • Do výlučné kompetence výboru patří:
 1. svolávat členskou schůzi;
 2. přezkoumávat a schvalovat rozpočet a roční závěrku hospodaření a závěrky publikovat v rámci spolku;
 3. posuzovat návrhy na prodej a koupi nemovitostí a na další investice a předkládat tyto návrhy členské schůzi;
 4. dohlížet na řádnou péči o majetek a na veškerou hospodářskou činnost spolku,
 5. přijímat zaměstnance a ukončovat jejich pracovní poměr;
 6. přijímat členy, rozhodovat o jejich vyloučení;
 7. rozhodovat o odkladu, snížení nebo prominutí členského příspěvku členům, pokud pro to existují závažné důvody;
 8. rozhodovat o pracovních záležitostech zaměstnanců a dobrovolných spolupracovníků;
 9. schvalovat interní organizační normy spolku.
 10. vyvolávat hlasování členské schůze

VIII.

Předseda

 • Předseda je nejvyšším výkonným představitelem spolku a navenek za spolek jedná společně s jedním z dalších členů výboru. Podepisování za spolek se děje tak, že k názvu spolku připojí svůj podpis vždy předseda a jeden další člen výboru. K jednání jménem spolku v dílčích věcech může být zmocněna další osoba. Plná moc musí být v takovém případě udělena písemnou formou s přesným vymezením oprávnění a odpovědnosti zmocněné osoby a musí obsahovat věcný a časový rozsah zmocnění.
 • Předseda je volen členskou schůzí ze zvolených členů výboru. Jeho funkční období končí předáním funkce nastupujícímu předsedovi. Předání je nutné provést nejpozději do 14 dnů od zvolení nového předsedy.
 • K výlučným kompetencím předsedy patří:
 1. vedení členské schůze, ověřování její usnášeníschopnosti, pořízení zápisu z jejího jednání;
 2. vyvolávání hlasování členské schůze
 3. svolání a vedení schůzí výboru;
 4. pracovní dohled nad zaměstnanci spolku.
 • Předseda se řídí zákony ČR, stanovami spolku a rozhodnutími výboru a členské schůze.
 • Předseda může delegovat některé své kompetence na další členy výboru, případně na další členy či zaměstnance spolku.

IX.

Majetek a hospodaření

 • Prostředky na svou činnost získává spolek zejména z členských příspěvků, z dědictví a odkazů, z darů fyzických a právnických osob z tuzemska i zahraničí, ze státních příspěvků, nadačních grantů, z příjmů ze svých činností, z výnosu svého majetku a z příspěvků svých sympatizantů.
 • Veškeré získané prostředky musí být využívány ve smyslu těchto stanov, musí sloužit k financování činností naplňujících poslání a cíle spolku a k vytváření potřebných podmínek pro realizaci těchto činností.
 • Prostředky spolku nesmějí být používány k obohacování fyzických ani právnických osob. Platí to v plné míře i pro členy a zaměstnance spolku. To nevylučuje použití prostředků k sociálním nebo charitativním účelům. Výjimku z tohoto ustanovení tvoří řádná mzda či odměna sjednaná na základě platných smluv a členskou radou, nebo výborem schválená odměna za mimořádný přínos spolku.
 • Spolek nabývá do svého vlastnictví, správy, nebo užívání majetek, za účelem řádného naplňování poslání a cílů spolku.
 • Za řádnou správu, obnovu, údržbu a evidenci majetku, odpovídají orgány spolku v rozsahu dle ustanovení těchto stanov a popřípadě vnitřních předpisů spolku.
 • Výbor může část majetku svěřit do správy jinému subjektu, zejména pokud je tak zabezpečeno účelnější využití majetku ve prospěch spolku. Ve smlouvě o svěření majetku určí rozsah i omezení pravomocí subjektu při jeho správě.
 • Hospodaření probíhá na základě ročního rozpočtu schváleného výborem.
 • Bližší podrobnosti upravující hospodaření s majetkem spolku mohou být obsaženy ve vnitřních předpisech a směrnicích spolku.

X.

 Závěrečná ustanovení

 • Spolek může zaniknout dobrovolným rozpuštěním na základě rozhodnutí výboru nebo z jiného důvodu stanoveného zákonem.
 • Dojde-li k zániku spolku, budou vypořádány závazky spolku a veškerý majetek nabídnut veřejně k prodeji. Hotovost získaná prodejem majetku bude rozdělena rovným dílem mezi členy spolku Žitel z.s.
 • Spolek Žitel z. s. vzniká dnem zápisu do veřejného (spolkového) rejstříku. V tento den nabývají tyto stanovy účinnosti. Jakákoliv změna stanov nabývá platnosti dnem jejího přijetí výborem a účinnosti dnem, kdy budou vloženy rejstříkovým soudem do sbírky listin spolkového rejstříku.

V Mezholezích  dne  3. 3. 2015